Community Detection

تشخیص اجتماعات ترکیبی در شبکه های اجتماعی

در این مقاله ابتدا هدف از تشخیص اجتماعات بیان شده است شبکه های اجتماعی تعریف شده و  بعد به معرفی روش های تشخیص اجتماعات مانند روش تجمعی، بیشینه سازی ماژولاریتی، الگوریتم های تکاملی و . . . و  مزایا و معایب انها پرداخته شده است. در نهایت خوشه بندی ترکیبی با استفاده از ماتریس همبستگی بررسی شده است. اکثر روش های تشخیص اجتماعات پایه روی جنبه های خاصی از داده ها تمرکز می کنند به همین دلیل در این مقاله سعی شده تا با ترکیب این الگوریتم ها و گرفتن نقاط قوت هریک نتایج بهتری تولید شود.

https://jiaeee.com/article-1-138-fa.html

<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 16 >>