Community Detection

Symbiotic Organisms Search: A new metaheuristic optimization algorithm

الگوریتم جست وجوی ارگانیسمهای همزیست : 

این الگوریتم، از رابطة بین موجودات زنده در طبیعت الهام می گیرد و الگوریتمی بسیار ساده و در عین حال سریع و قدرتمند است. ویژگی اصلی این الگوریتم، این است که به مرحلة تنظیم پارامتر نیازی ندارد، به گونهایی که تنها پارامتر دریاف تشده از کاربر فقط تعداد تکرارهای لازم برای دستیابی به جواب بهینه است. روش چنگ و پرایوگو در 26 مسئلة مختلف بهینه سازی با سایر الگوریتمهای فراابتکاری مقایسه شده است و نتایج آن، گویای سرعت و قدرت بیشتر این الگوریتم در مقایسه با سایر الگوریتمهای فراابتکاری بوده است.

این روش یکی از جدید ترین روشهای حل فراابتکاری مسئله است. الگوریتم یادشده با الهام از روابط و کنشهای بیولوژیکی موجود در اکوسیستم، روابطی را شبیهسازی می کند که موجودات زنده برای بقا در طبیعت انجام می دهند. ارگانیسمها در طبیعت به ندرت تنها زندگی میکنند و در طول حیاتشان بارها تحت تأثیر جانداران دیگر قرار میگیرند. در این بین، برخی از این فعل و انفعالات سبب بهبود زندگی آنها می شود و سازگاری آنها را در طبیعت بیشتر می کند. این روابط به طور خلاصه، همزیستی  نامیده می شود .

امروزه واژة همزیستی برای توضیح روابط میان دو ارگانیسم مجزا به کار می رود. این روابط ممکن است ضروری بوده و بقای دو ارگانیسم به این روابط وابسته باشد؛ یا اینکه اختیاری باشد ، یعنی حیات دو جاندار به رابطة همزیستی وابسته نباشد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045794914000881

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.